Skip to main content

Kodėl bankai klausia

Siekiame būti patikimu ir atsakingu partneriu, ir savo klientams stengiamės suteikti geriausią aptarnavimą bei teikti kokybiškas finansines konsultacijas. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad kasdienėje veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų ir vieno iš pagrindinių bankininkystės principų – pažinti savo klientą.

Šiandien finansinės operacijos dažniausiai vykdomos kredito ir finansų įstaigose. Šioms įstaigoms keliami aukšti saugumo reikalavimai, todėl klientų duomenų tvarkymas yra apibrėžtas griežtomis taisyklėmis ir teisės aktais. Juose numatyta, kad bankas privalo turėti klientų ir su jais susijusių asmenų duomenis ir periodiškai juos atnaujinti.

Rinkti duomenis apie Klientą banką įpareigoja LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai. Siekdamas atitikti teisės aktų reikalavimus, taip pat Klientui palengvinti informacijos pateikimo procesą, bankas yra paruošęs standartizuotą klausimyną, kurį klientai gali užpildyti „Danske eBanke“. Nuo šiol norint pateikti (atnaujinti ar pakeisti) duomenis, nebūtina apsilankyti banko filiale.

Kodėl bankai klausia

 • Kas yra pinigų plovimas?

  Bankas užduoda klientams klausimus , kad pagal savo galimybes galėtų prisidėti prie bendro intereso – visuomenės saugumo užtikrinimo. 
  Remiantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymupinigų plovimu laikomas:

  • Turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.
  • Turto tikrojo pobūdžio, tikrosios kilmės, šaltinio, vietos, disponavimo, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje.
  • Turto įgijimas, valdymas ar naudojimas, įgijimo (perdavimo) metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje.
  •  Rengimasis, pasikėsinimas padaryti, bendrininkavimas darant bet kurią iš įstatyme nurodytų veikų, susijusių su pinigų plovimu.
 • Duomenų pateikimas ir atnaujinimas

  Saugokitės sukčių, kurie gali bandyti rinkti jūsų duomenis apsimesdami banku. „Danske Bank“ renka „Pažink savo klientą“ informaciją tik kontaktuodami su klientais tiesiogiai per „Danske Bank“ vadybininkus ir/arba amlopsbaltics@danskebank.com elektroninio pašto dėžutę.

   

  Savalaikis duomenų atnaujinimas yra būtinas,  siekiant užtikrinti, kad nei bankas, nei banko klientai nebūtų įtraukti į neteisėtą veiką (pinigų plovimas, mokesčių slėpimas, sukčiavimas, korupcija, teroristų finansavimas ir kt.).

  Informuojame, kad klientui laiku nepateikus reikalingų duomenų, bankas gali imtis priemonių klientui apriboti naudojimąsi sąskaitomis arba nutraukti dalykinius santykius.

   

   

 • Atsisakymas pateikti duomenis ar suteikiama neteisinga informacija
  Remiantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, jeigu bankui paprašius klientas vengia arba atsisako pateikti informaciją apie piniginių lėšų ar turto kilmę bei kitus papildomus duomenis, „Danske Bank“ A/S“ Lietuvos filialas gali apriboti arba nutraukti sandorius ar dalykinius santykius su klientu.
 • Naudos gavėjas
  Remiantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymunaudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.
   
  Naudos gavėju laikomos:         
  • Fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus akcines bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuodamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais).
  • Vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu aukščiau esančiame papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas.
 • Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys
  Remiantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ir siekiant pažinti savo klientus, bankas turi žinoti ar klientas yra politikoje dalyvaujantis asmuo.
   
  Politikoje dalyvaujantys asmenys (toliau - PEP) – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.
  Svarbios viešosios pareigos – pareigos LR, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
  • Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris.
  • Parlamento narys.
  • Aukščiausiųjų teismų, Konstitucinių Teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys.
  • Savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius.
  • Aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys.
  • Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas.
  • Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys.
  • Savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys.
  • Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys.
  • Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

  Artimas pagalbininkas:

  • Ffizinis asmuo, kuris su PEP yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius.
  • Fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos Svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.
  • Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys.
  • Savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys.
  • Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys.
  • Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.
 • Tarptautinės sankcijos
  Banko teikiamos paslaugos ir finansinės operacijos privalo atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir neprieštarauti Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir JAV tarptautinėms sankcijoms. Bankas nevykdo pats ir neaptarnauja klientų sandorių ir operacijų, jei nors vienai sandorio šaliai yra taikomos tarptautinės sankcijos.
 • Mokesčių mokėjimo atsakomybė užsienio šalyje ir teritorinės sankcijos
  Pagal užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), reikalaujama užtikrinti, kad JAV mokesčių mokėtojai laikytųsi JAV mokesčių įstatymų reikalavimų ir nepiktnaudžiautų užsienio bankų paslaugomis, siekdami išvengti atitinkamų finansinių prievolių. Dėl šio susitarimo Lietuvoje veikiantys bankai privalo nustatyti sąskaitas, kurios priklauso JAV mokesčių mokėtojams. Informacija apie šias sąskaitas ir jų turėtojus turi būti pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri gautus duomenis apie JAV mokesčių mokėtojus perduoda JAV mokesčių administratoriui.
   
  Kokie duomenys renkami ir perduodami?
  • Vardas, pavardė (pavadinimas).
  • Adresas.
  • JAV federalinių mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (trumpinys – MMIN (-ai).
  • Lietuvos mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris.
  • Sąskaitos numeris.
  • Sąskaitos likutis arba vertė.
  • Visa bendra palūkanų, dividendų ir kitų pajamų suma.
  • Visos bendros pajamos iš turto pardavimo arba išpirkimo.
  • Duomenis teikiančios JAV finansų įstaigos pavadinimas ir identifikavimo numeris.
  Bendrasis duomenų teikimo standartas (CRS)
   
  Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) nustato standartus, susijusius su mokesčių mokėjimu (daugiau informacijos).
  „Danske Bank“ vadovaujasi įsakymu, kuriame numatyta, kad finansinės įstaigos privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos pateikti Europos Sąjungos valstybių narių arba kitų jurisdikcijų rezidentų duomenis ir informaciją apie jų sąskaitas.
  Pagal duomenų pateikimo standartą (Common Reporting Standard, CRS), kuris įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d., finansų įstaigos turi identifikuoti finansines sąskaitas, priklausančias klientams, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra valstybėje arba jurisdikcijoje, kuri nėra finansų įstaigos valstybė ar jurisdikcija.
   
  Remiantis šiuo įstatymu bankas turi:
  • Identifikuoti naujų fizinių ir juridinių klientų rezidavimo vietą mokesčių tikslais (įskaitant klientus, turinčius rezidavimo vietą mokesčių tikslais tik šalies viduje).
  • Tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje šalyje, nei banko veiklos šalis (galutinė data – 2018 m. gruodžio 31 d.).
  • Identifikuoti klientus juridinius asmenis ir jų naudos gavėjus/kontroliuojančius asmenis, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje šalyje, nei banko veiklos šalis.
  • Pranešti vietos mokesčių institucijai apie klientus, kurių rezidavimo vieta (-os) mokesčių tikslais yra kitoje šalyje, nei banko veiklos šalis.

  Todėl klientų prašome nurodyti valstybes, kuriose mokate mokesčius, taip pat savo mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį.

  FACTA/CRS patvirtintos formos:

  FATCA / CRS Subjekto patvirtinimo forma
  FATCA / CRS Fizinio asmens patvirtinimo forma
  FATCA / CRS Self-Certification form for Entities
  FATCA / CRS Self-Certification form for Individuals


  Kokie duomenys renkami  ir perduodami?

  • Vardas, pavardė (pavadinimas).
  • Adresas.
  • Gyvenamosios vietos jurisdikcija (-os), kur asmuo turi pareigą mokėti mokesčius.
  • Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (-ius) (trumpinys – MMIN (-ai)); Daugiau informacijos apie atitinkamose jurisdikcijose galiojančius MMIN formatus galima rasti čia.
  • Gimimo data.
  • Gimimo vieta.
  Detalesnę informaciją apie rezidavimo vietos mokesčių tikslais taisykles tam tikroje jurisdikcijoje galima rasti OECD interneto svetainėje.
 • Naudingos nuorodos ir kita svarbi informacija

  Visa Jūsų pateikta informacija yra konfidenciali, tvarkoma pagal banko informacijos slaptumo taisykles ir gali būti paviešinta tik tuo atveju, jei to reikalauja teisės aktai.

   

  Saugokitės sukčių, kurie gali bandyti rinkti jūsų duomenis apsimesdami banku. „Danske Bank“ renka „Pažink savo klientą“ informaciją tik kontaktuodami su klientais tiesiogiai per „Danske Bank“ vadybininkus ir/arba amlopsbaltics@danskebank.com elektroninio pašto dėžutę.


  „Danske Bank“ turi teisę neteikti tam tikrų paslaugų, taip pat apriboti jų teikimą ar nutraukti sutartį, jei klientas nepateiks reikiamos informacijos.


  „Danske Bank“ veiklą  nuolat prižiūri ir vertina nepriklausomi Lietuvos banko auditoriai bei „Danske Bank“ Grupės ir filialo auditoriai.

  Daugiau informacijos galima rasti:

  Jeigu turite klausimų, skambinkite „Danske Bank“ numeriu: +370 5 215 6666 (8.30-16.30 val. darbo dienomis) arba susisiekite el. paštu: info@danskebank.lt