Paslaugų įkainiai

Susipažinkite su paslaugų kainynu privatiems klientams

Sąskaitos

 • Banko sąskaitos tvarkymo mokesčiai
  Uždarytų sąskaitų lėšų mėnesinis administravimo mokestis1
  4,00 EUR
  Uždarytų sąskaitų lėšų mėnesinis administravimo mokestis nerezidentams1 40,00 EUR
  1 Mokestis pradedamas taikyti nuo trečio mėnesio po banko sąskaitos uždarymo. 

 • Sąskaitos išrašai
  Sąskaitos išrašas 5,00 EUR (einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo ir/ ar Danske eBanko operacijų sąrašo pateikimas - nemokamai) už mėnesį, max. 30,00 EUR . Nutraukiant banko sąskaitos sutartį išrašas už 36 mėnesių laikotarpį Banko padalinyje pateikiamas nemokamai.
  Sąskaitos išrašas Danske eBank nemokamai

Elektroniniai kanalai

 • Danske eBankas
  Aptarnavimas nemokamai
  Slaptažodžių generatoriaus išdavimas 15,00 EUR
  Slaptažodžių generatoriaus atblokavimas 7,00 EUR

Mokėjimai

 • Išeinantys mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Banke arba per Telefoninę bankininkystę
  Vietinis mokėjimas
  0,40 EUR 3,50 EUR
  EU mokėjimas 1

  0,40 EUR 3,50 EUR
  Skubus vietinis mokėjimas

  7,50 EUR 15,00 EUR

   

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.

 • Tarptautiniai mokėjimai
    Elektroniniais kanalais (išskyrus Telefoninę bankininkystę ) Banke arba per Telefoninę bankininkystę
  Mokėjimas su mokėjimo mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" 3 paprastas 13,00 EUR
  skubus 28,96 EUR
  labai skubus 72,41 EUR
  paprastas 22,00 EUR
  skubus 31,86 EUR
  labai skubus 75,30 EUR
 • Gaunami mokėjimai
  ES mokėjimo įskaitymas nemokamai
  Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo mokesčio tipu "OUR"  įskaitymas4  (Banko klientui mokestis netaikomas) 23,17 EUR

  1 Banko Mokėjimo paslauga, teikiama eurais (EUR), jei Gavėjo MPT ir Mokėtojo MPT yra Europos ekonominėje erdvėje ir Mokėjimo nurodyme pateiktas teisingas IBAN. Ši Mokėjimo paslauga gali būti teikiama tik kaip paprastas mokėjimas, kurio Paslaugos mokesčio tipas yra „SHA“.

  2 Tarptautinis mokėjimas tai Banko teikiama Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojas pateikia Bankui Mokėjimo nurodymą eurais (EUR), tačiau neatitinka Danske Bank grupės mokėjimo, Vietinio mokėjimo, Skubaus vietinio mokėjimo, ES mokėjimo, Mokėjimo Banko viduje arba Danske Bank grupės mokėjimo tarp to paties Kliento sąskaitų sąlygų. Mokėjimai gali būti su mokesčių tipu:
  3 Paslaugos mokesčio tipas „SHA“ reiškia, kad Mokėtojas turi apmokėti Mokėtojo MPT taikomus Paslaugos mokesčius, o Gavėjas turi apmokėti Gavėjo MPT taikomus paslaugos mokesčius. 
  Paslaugos mokesčio tipas „BEN“ reiškia, kad visi MPT mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos mokėjimo sumos. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje.
  4 Paslaugos mokesčio tipas „OUR“ reiškia, kad visas išlaidas padengia Mokėtojas. Šis tipas taikomas tiems mokėjimams, kurių Gavėjų MPT yra ne Europos ekonominėje erdvėje. 

 • Kitos paslaugos susijusios su mokėjimais
  Užklausa apie vietinio mokėjimo nurodymo vykdymą  10,00 EUR
  Užklausa apie tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymą 44,00 + tiesioginės išlaidos
  Mokėjimo, įvykdyto anksčiau nei prieš 6 mėnesius, tyrimas
  70,00 EUR + tiesioginės išlaidos
  Banko patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimo nurodymą 6,00 EUR  (už patvirtinimą)
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto per paskutinius 6 mėnesius) 10,00 EUR (už kopiją) 
  Išsiųsto tarptautinio mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos išdavimas (atlikto daugiau nei prieš 6 mėnesius) 20,00 EUR (už kopiją)
  Lėšų nurašymas vykdant PLAIS1 nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas 0,87 EUR
  1VĮ Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema. Sistemos palaikymo mokestis nurašomas papildomai ir mokamas Registrų centro naudai. 

Paskolos

 • Būsto paskolos
  Lėšų panaudojimo termino pratęsimas 1 Mėn. Skaičius/12 x Nepanaudotos paskolos suma x 1%, bet ne mažiau 150,00 EUR
  Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis (jei keičiamos kelios sąlygos, taikomas vienas, didžiausiais mokestis):
  palūkanų mažinimas palūkanų mažinimas X paskolos suma, bet ne mažiau 150,00 EUR
  paskolos sumos didinimas 0,2% (nuo didinamos sumos), bet ne mažiau 150,00 EUR
  mokėjimo dienos, kredito lėšų panaudojimo termino (kai nekeičiamas kredito grąžinimo atidėjimo terminas), įkeisto turto draudimo sąlygų keitimas 15,00 EUR
  kitų sutarties sąlygų keitimas 150,00 EUR
  mokestis už fiksuotų palūkanų termino keitimą į kintamas palūkanas arba už fiksuotų palūkanų taikymo termino keitimą Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Mokestis už duomenų patikrinimą VĮ ,,Registrų centras” duomenų bazėje 5,79 EUR
  Mokestis už duomenų patikrinimą Hipotekos registre (dėl pirminio įkeitimo išregistravimo, dėl hipotekos pakeitimo įregistravimo, dėl hipotekos išregistravimo) 11,58 EUR
  Mokestis už paskolos gražinimą prieš terminą (įskaitant refinansavimą iš kito kreditoriaus pasiskolintomis lėšomis). Mokestis nėra taikomas sutartims pasirašytoms po 2017.06.30. Paskoloms, kurioms nustatytos fiksuotos palūkanos:
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Paskoloms, kurioms nustatytos kintamos palūkanos:
  Mokėtinų palūkanų suma iki artimiausios palūkanų perfiksavimo dienos, kuri apskaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, bet ne mažiau 144.81EUR , išskyrus atvejus, kai kreditas ar jo dalis yra grąžinama Palūkanų perfiksavimo dienomis
  Netesybos 0,05% nuo negrąžintos sumos
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka neapdraudus bankui įkeisto turto, ir banko iniciatyva bankui apdraudus bankui įkeistą turtą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka nepateikus bankui įkeisto turto vertinimo ataskaitos ir banko iniciatyva bankui užsakius įkeisto turto vertinimo ataskaitą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Mokestis už lėšų pervedimą iš Danske Bank klientui atidarytos paskolinės sąskaitos į kliento sąskaitą2 jei išmokėjimo suma yra mažesnė nei 10% visos mokėtinos kredito sumos – 14,48 EUR už lėšų pervedimo operaciją.

   

   

  1 Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis
  2 Mokestis taikomas, kai į kliento sąskaitą, jo pageidavimu, iš specialios Danske Banke atidarytos paskolinės sąskaitos yra pervedama suma mažesnė nei 10 proc. mokėtinos kredito sumos. Mokėtina kredito suma yra visas Banko klientui suteiktas kreditas (kai kredito tikslinė paskirtis yra viena) arba kiekviena kredito dalis (kai yra daugiau nei viena tikslinė kredito paskirtis), arba papildomai susitarimu suteikiama kredito dalis (kai papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis yra viena), arba papildomai susitarimu suteikiamos kredito dalies kiekviena dalis (kai yra daugiau nei viena papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis).

 • Vartojimo paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą bei Paskolos komerciniams ir investiciniams tikslams
  Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis (jei keičiamos kelios sąlygos, taikomas vienas, didžiausiais mokestis):
  palūkanų mažinimas palūkanų mažinimas x paskolos suma, bet ne mažiau 202,73 EUR
  paskolos sumos didinimas 0,5% nuo sumos, kuria didinama paskola, bet ne mažiau 150,00 EUR
  mokėjimo dienos keitimas 15,00 EUR
  kitų sutarties sąlygų keitimas 150,00 EUR
  mokestis už fiksuotų palūkanų terminio keitimą į kintamas palūkanas arba už fiksuotų palūkanų taikymo termino keitimą Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Lėšų panaudojimo termino pratęsimas 1 Mėn. skaičius/12 x Nepanaudotos paskolos suma x 1%, bet ne mažiau 144.81EUR
  Mokestis už paskolos grąžinimą prieš terminą (įskaitant refinansavimą iš kito kreditoriaus pasiskolintomis lėšomis). Mokestis nėra taikomas sutartims pasirašytoms po 2017.06.30. Paskoloms, kurioms nustatytos kintamos palūkanos:
  Mokėtinų palūkanų suma iki artimiausios palūkanų perfiksavimo dienos, kuri apskaičiuojama nuo iš anksto grąžinamos Kredito dalies, bet ne mažiau 144,81EUR, išskyrus atvejus, kai kreditas ar jo dalis yra grąžinama Palūkanų perfiksavimo dienomis
  Paskoloms, kurioms nustatytos fiksuotos palūkanos:
  Terminas metais iki fiksuotų palūkanų galiojimo termino pabaigos Dydis procentais nuo kredito likučio, bet ne mažiau 144,81EUR
  Iki 1m. (imtinai) 1%
  1-2 m. (imtinai) 1,50%
  2-3 m. (imtinai) 2,50%
  3-5 m. (imtinai) 3,50%
  virš 5 m. 4%
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka neapdraudus bankui įkeisto turto, ir banko iniciatyva bankui apdraudus bankui įkeistą turtą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Kredito gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka nepateikus bankui įkeisto turto vertinimo ataskaitos ir banko iniciatyva bankui užsakius įkeisto turto vertinimo ataskaitą, administravimo mokestis 28,96 EUR
  Netesybos 0,05% nuo negrąžintos sumos
  Mokestis už lėšų pervedimą iš Danske Bank klientui atidarytos paskolinės sąskaitos į kliento sąskaitą2 jei išmokėjimo suma yra mažesnė nei 10% visos mokėtinos kredito sumos – 14.48 EUR už lėšų pervedimo operaciją.

   

  1 Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis
  2 Mokestis taikomas, kai į kliento sąskaitą, jo pageidavimu, iš specialios Danske Banke atidarytos paskolinės sąskaitos yra pervedama suma mažesnė nei 10 proc. mokėtinos kredito sumos. Mokėtina kredito suma yra visas Banko klientui suteiktas kreditas (kai kredito tikslinė paskirtis yra viena) arba kiekviena kredito dalis (kai yra daugiau nei viena tikslinė kredito paskirtis), arba papildomai susitarimu suteikiama kredito dalis (kai papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis yra viena), arba papildomai susitarimu suteikiamos kredito dalies kiekviena dalis (kai yra daugiau nei viena papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis).

 • Vartojimo paskolos
  Delspinigiai (mokami nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas už kiekvieną kalendorinę dieną) 0,05% nuo pradelstos sumos
  Mokestis už anksčiau termino grąžinamą vartojimo kreditą ar jo dalį (mokestis skaičiuojamas, jei anksčiau termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2316,96 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį) 1% nuo anksčiau grąžinamos sumos, jei laikotarpis nuo grąžinimo iki vartojimo kredito sutartyje numatyto grąžinimo termino yra ilgesnis nei vieneri metai;
  0,5% nuo anksčiau grąžinamos sumos, jei laikotarpis nuo grąžinimo iki vartojimo kredito sutartyje numatyto grąžinimo termino yra trumpesnis nei vieneri metai

   

  Mėn. skaičius– tai papildomas terminas lėšų panaudojimui, kurio metu klientas galės panaudoti kredito lėšas pagal kredito sutartį.Nepanaudotos paskolos suma imama tai dienai, kai yra atliekamas panaudojimo termino pratęsimo veiksmas ir vertinama visa pagalkredito sutartį nepanaudota suma.Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to ar buvo atliktas kreditavimo sutarties pakeitimas. Jei dėl šio mokesčio atliekamas kreditavimo sutarties pakeitimas, tai kreditavimo sutarties pakeitimo mokestis netaikomas, taikomas tik lėšų panaudojimo laikotarpio pratęsimo mokestis
  2 Mokestis taikomas, kai į kliento sąskaitą, jo pageidavimu, iš specialios Danske Banke atidarytos paskolinės sąskaitos yra pervedama suma mažesnė nei 10 proc. mokėtinos kredito sumos. Mokėtina kredito suma yra visas Banko klientui suteiktas kreditas (kai kredito tikslinė paskirtis yra viena) arba kiekviena kredito dalis (kai yra daugiau nei viena tikslinė kredito paskirtis), arba papildomai susitarimu suteikiama kredito dalis (kai papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis yra viena), arba papildomai susitarimu suteikiamos kredito dalies kiekviena dalis (kai yra daugiau nei viena papildomai suteikiamos kredito dalies tikslinė paskirtis).

Lizingas

 • Sutarties sąlygų keitimo mokestis
  Grafiko keitimas, kai šalių susitarimu teikiamos papildomos mokamos paslaugos (turto draudimas ir pan.) Nemokamai
  Mokėjimų dienos keitimas 14,48 EUR
  Kitų sutarties sąlygų keitimas 86,89 EUR
 • Mokesčiai už įgaliojimus, pažymas ir kitus dokumentus
  Pirmasis pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas Nemokamai
  Pakartotinis (antras ir visi kiti kartai) pabaigos akto ir/ar įgaliojimo perregistruoti turtą atitinkamam turto registrui paruošimas1 14,48 EUR, skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Įgaliojimo išduoti turto registracijos numerius ir/ar keisti kitus turto duomenis atitinkamam turto registrui paruošimas Nemokamai
  Turto subnuomos/panaudos leidimo, leidimo eksploatuoti turtą užsienyje paruošimas 1 Vieną kartą sutarties galiojimo metu – nemokamai;
  Visi kiti kartai – 14,48 EUR
  Skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Kitų įgaliojimų, leidimų ir sutikimų paruošimas 1 14,48 EUR, skubus paruošimas (tą pačią darbo dieną) – 28,96 EUR
  Dokumentų šeimos ir/ar paveldėjimo bylose paruošimas 28,96 EUR
  Dokumentų, susijusių su turto refinansavimu, paruošimas 86,89 EUR
  Dokumentų, susijusių su nutrauktos sutarties galiojimo atstatymu, paruošimas 144.81 EUR ir per sutarties nutraukimo laikotarpį negautų palūkanų suma

   

   

   1 PVM mokestis bus pridėtas prie nurodyto įkainio.


Kitos paslaugos

 • Kitos paslaugos
  Rašto išdavimas: leidimas įkeisti bankui įkeistą turtą antriniu įkeitimu kito kreditoriaus naudai 150,00 EUR
  Pažymų apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų likučius išdavimas 6,00 EUR
  Kitos pažymos 20,00 EUR
  Kitų pažymų ir pranešimų išdavimas (už kiekvieną 1 metų laikotarpį) 20,00 EUR
  Pažymos turto ir pajamų deklaracijai paruošimas kliento prašymu nemokamai
  Dokumentų kopijų išdavimas (už kiekvieną lapą) 6,00 EUR 1
  Mokestis už leidimų/sutikimų/pažymų, susijusių su bankui įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą (išskyrus leidimą įkeisti bankui įkeistą turtą antriniu įkeitimu kito kreditoriaus naudai) 30,00 EUR
  Pažymos apie šeimos sudėtį užsakymas iš ,,Gyventojų registro tarnybos” 4,34 EUR 1
  Mokėjimo dokumentų patvirtinimas Banke 6,00 EUR už vieną lapą 1
  Dokumentų kopijų (senesnių nei 1 metai) išdavimas 6,00 EUR 1
  Dokumentų siuntimas paštu Lietuvoje 3,00 EUR
  Dokumentų siuntimas paštu į užsienį 6,00 EUR
  Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu 6,00 EUR ir kurjerinio pašto mokesčiai1
  1PVM yra įtrauktas į mokesčio dydį