Naudojimosi taisyklės

Prašome atidžiai perskaityti naudojimosi sąlygas. Naudotis šiuo tinklalapiu bei jame pateikiama medžiaga leidžiama tik laikantis šių naudojimosi sąlygų.
Pateikiamas sąlygas „Danske Bank“ grupė parengė „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui. „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas yra „Danske Bank“ grupės dalis.
Naudojimosi sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais; pateikiama informacija gali neatitikti bet kurios kitos šalies įstatymų.


Klientams, gyvenantiems JAV, Didžiojoje Britanijoje ar kitoje šalyje
Bet kokią tinklalapyje pateikiamą informaciją draudžiama platinti ar naudoti bet kokiam asmeniui bet kokioje jurisdikcijoje ar šalyje, kur toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams.Šiame tinklalapyje skelbiama informacija nėra skirta „asmenims iš JAV“, kaip tai yra apibrėžta 1933 m. JAV vertybinių popierių akte ir jo pakeitimuose bei 1934 m. JAV vertybinių popierių biržos akte ir jo pakeitimuose.
Šiame tinklalapyje esanti informacija skirta tik profesionaliems investuotojams ir nėra skirta privatiems Didžiosios Britanijos investuotojams.
 
Tinklalapyje esanti informacija ir atsakomybė
Šio tinklalapio turinys skirtas tik informaciniams tikslams. Informacija nėra ir negali būti naudojama ar priimama kaip pasiūlymas (oferta) (nei visiškai, nei iš dalies) parduoti ar išleisti, pirkti ar įsigyti „Danske Bank“ grupės prekes ar paslaugas. „Danske Bank“ grupė ėmėsi priemonių užtikrinti, kad tinklalapio informacija būtų pakankama ir teisinga, tačiau negarantuoja ir neprisiima atsakomybės už jokį neatitikimą, gramatikos klaidas ar praleidimus. „Danske Bank“ grupė taip pat neprisiima atsakomybės už tinklalapio informacijos tinkamumą bei turinį.Visą tinklalapyje pateikiamą informaciją „Danske Bank“ grupė parengia pagal informaciją, gaunamą iš, kaip manoma, patikimų šaltinių, tačiau jų patikimumas atskirai nėra patikrintas.Tinklalapyje pateikiama informacija: skaičiavimai, vertinimai ir nuomonės, negali būti naudojami kaip investiciniai patarimai ar prašymas dalyvauti investicinėje veikloje. Tinklalapio turinys taip pat negali būti naudojamas kaip patarimai ar rekomendacijos teisiniais, apskaitos ar kitų individualių sutarčių klausimais. „Danske Bank“ grupė neatsako už jokią žalą, patirtą klientų dėl čia pateiktos informacijos pagrindu atliktų veiksmų ar neveikimo.Klientai visada atsakingi už savo investicinės veiklos finansinius rezultatus. Jokie grąžos, praėjusių laikotarpių vertybinių popierių rinkos ir fondų veiklos vertinimai bei prognozės nėra būsimo pelno garantija.
 
Informacija dėl kainų
Kainų, normų ir verčių rodikliai tinklalapyje pateikiami tik informaciniais tikslais ir yra orientacinio pobūdžio, jei nenurodyta kitaip. Šios kainos, normos ir vertės nebūtinai atitinka sąlygas, kurios būtų taikomos sudarant naujus sandorius ar galiotų esamiems. Prieš atlikdami operacijas, būtinai pasitikrinkite, kokios kainos, normos ir vertės yra taikomos.
 
Interesų atskleidimas
„Danske Bank“ grupei, įskaitant jos padalinius, pavaldžiąsias bendroves, skyrius bei atskirus darbuotojus, kiek numato įstatymai, leidžiama teikti paslaugas, tarpininkauti versle, ilgai ar trumpai eiti pareigas ar būti kitaip suinteresuotai investicijomis į bet kurio tinklalapyje minimo emitento vertybinius popierius, įskaitant išvestinius vertybinius popierius. „Danske Bank“ grupės analitikams draudžiama investuoti į vertybinius popierius, susijusius su jų tiriamu sektoriumi.
 
Nuorodos į kitus tinklalapius
Tinklalapyje pateikiamos nuorodos prisijungti prie kitų „Danske Bank“ grupės svetainių. Visose svetainėse taikomos atskiros naudojimosi sąlygos (pateikiamos kiekvienu atveju atskirai). Tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius, taip pat gali būti siūlomos ar pateikiamos trečiųjų šalių prekės, paslaugos ar informacija. „Danske Bank“ grupė neperžiūrėjo jai nepriklausančių tinklalapių turinio bei trečiųjų šalių siūlomų prekių ir paslaugų ir neprisiima už juos atsakomybės.
 
Tinklalapio saugumas
Nors tikime, kad tinklalapyje nėra virusų, kenkėjų ir kokių nors neatitikimų, kurie galėtų pakenkti IT sistemoms, prisijungdami ir naudodamiesi tinklalapiu Jūs prisiimate tam tikrą riziką. „Danske Bank“ grupė neprisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsirandančius dėl naudojimosi tinklalapiu. „Danske Bank“ grupė taip pat nėra atsakinga už tinklalapio pasiekiamumą. Nei „Danske Bank“ grupė, nei kuris nors jos darbuotojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susidarančius dėl galimybės prisijungti prie tinklalapio ar dėl naudojimosi juo, įskaitant bet kokią žalą ar kompiuterio defektus, atsirandančius dėl prisijungimo ir naudojimosi IT sistemomis, kurios padaro tinklalapį prieinamą. Duomenys, kuriuos pateikiate tinklalapyje pildydami užklausos formas, įskaitant ir kontaktų formas, apsaugomi naudojant SLL šifravimo protokolą ir nėra atskleidžiami trečiosioms šalims. Užklausos, pateikiamos per „Danske Bank“ grupės elektroninės bankininkystės sistemą, apsaugomos naudojant SLL šifravimo protokolą, kuris apsaugo elektroninės bankininkystės operacijas.
Internetu siunčiami elektroniniai laiškai nešifruojami. Dėl šios priežasties patariame elektroniniuose laiškuose asmeninės informacijos neteikti.
 
Intelektinės nuosavybės ir autoriaus teisės
Tinklalapyje pateikiamos medžiagos autorius yra „Danske Bank“ grupė. Visos nuosavybės teisės, autoriaus teisės, prekės ženklų nuosavybės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su tinklalapiu ir jame minimomis prekėmis bei paslaugomis, priklauso „Danske Bank“ grupei ir jos padaliniams, jei nenurodyta, kad tokios teisės priklauso trečiajai šaliai.
Kaip šio tinklalapio vartotojas Jūs galite peržiūrėti ir atsispausdinti pateiktą medžiagą asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais. Draudžiama kitais tikslais kopijuoti, išsisaugoti ar perdirbti, pritaikyti, perduoti, perleisti ar naudoti turinį ar jo dalis be mūsų išankstinio raštiško sutikimo.