Siekiant atitikti naujausią 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Bendrosios sąlygos bus pakeistos prie jų pridedant naują priedą –„Danske Bank“ pranešimą dėl asmens duomenų apsaugos. „Danske Bank“ pranešimas dėl asmens duomenų apsaugos pakeis dabartinį duomenų tvarkymą reglamentuojantį priedą – Kliento duomenų tvarkymo principus.

 

Naujajame „Danske Bank“ pranešime dėl asmens duomenų apsaugos išdėstyti pagrindiniai dalykai, kaip „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas rūpinasi jūsų asmens duomenimis ir įstatymo jums suteikiamomis teisėmis į privatumą. Priedo struktūra bus tokia:

 

        Kodėl bankas registruoja ir naudoja fizinių asmenų duomenis.

        Kokie asmens duomenys registruojami ir naudojami.

        Kada ir kaip registruojami bei naudojami fizinių asmenų duomenys.

        Fizinių asmenų duomenų keitimasis su trečiosiomis šalimis.

        Su asmens duomenimis susijusios fizinių asmenų teisės.

        Informacija apie tai, kaip fizinis asmuo gali susisiekti su Duomenų apsaugos pareigūnu ir pasiskųsti dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Be minėto priedo, Bendrosios sąlygos bus papildytos ir nuorodomis į naująjį „Danske Bank“ pranešimą dėl asmens duomenų apsaugos, kurios pakeis nuorodas į Kliento duomenų tvarkymo principus.

 

Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Naujosios Bendrosios sąlygos ir jų priedas – „Danske Bank“ pranešimas dėl asmens duomenų apsaugos – automatiškai įsigalios 2018 gegužės 25 d.

 

Rekomenduojame atidžiai peržiūrėti naujuosius dokumentus:

        Bendrosios sąlygos (galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.).

        „Danske Bank“ pranešimas dėl asmens duomenų apsaugos (galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.).